Súbojová Bratislava

Autor: Roman Hliva | 7.7.2017 o 13:43 | (upravené 28.7.2020 o 12:56) Karma článku: 3,79 | Prečítané:  783x

Čo majú spoločné Sad Janka Kráľa v Bratislave a Boloňský lesík v Paríži? Oba boli jednými z prvých európskych verejných parkov a zároveň dejiskom mnohých súbojov.

Treba dodať, že bratislavský sa hrdí primátom najstarší v Európe. V prechádzajúcom článku "Elegantní dobrodruhovia a machri predvojnovej Bratislavy" sme sa ocitli v nepokojnom období konca rokov 1930 - tych, vráťme sa v čase späť, do Habsburskej monarchie roku 1866, keď Bratislava [vtedy Pressburg/Poszony] bola, ak sa to tak dá povedať, prakticky súčasťou, či predmestím neďalekej metropole Viedne.

Osudný rok 1866
V roku 1866 vypukla prusko - rakúska vojna o vplyv nad nemeckými štátmi, ktorá sa skončila pre monarchiu potupne. Pruská armáda porazila rakúsku pri Hradci Králové a konečná fáza bojov sa odohrala pri Lamači. Prusi aj napriek mierovým rokovaniam sa rozhodli zaútočiť na Viedeň cez Bratislavu. Dobytím Bratislavy by pruská armáda získala strategický bod na obsadenie Viedne. Konečná mierová dohoda bola uzvretá v auguste roku 1866 v Prahe a posledná bitka v bratislavských lesoch bola zbytočná, pretože o víťazstve Prusov bolo rozhodnuté skôr. Pražským mierom sa monarchia zaviazala, že sa zrieka Nemecka a nemeckej politiky [tým bola odstránená z pozície hegemóna na území nemeckých štátov, čo umožnilo ich neskoršie zjednotenie] a bola nútená zaplatiť vysoké reparácie.

Dvojmesačný prusko - rakúsky konflikt sa prejavil i v osobných sporoch niektorých zúčastnených. Vojenský historik PhDr. Vojtech Dangl CSc. v štúdii "Dôstojnícke súboje v Uhorsku (1850 – 1914)" píše: "V roku 1866 rozvíril hladinu viedenského spoločenského života súboj, ktorý sa odohral medzi dvoma generálmi, účastníkmi prusko - rakúskej vojny. Veliteľ viedenskej posádky podmaršal Fleischhacker sa pre celkom nevinnú, vtipne myslenú poznámku súvisiacu s priebehom bitky pri Hradci Králové dostal do sporu s generálom grófom Auspergom, ktorému  sa  vzápätí  ospravedlnil. Ten však ospravedlnenie neprijal a opakovane odmietol aj snahy sekundantov vyriešiť spor mierovou cestou. V súboji na pištole, ktorý sa konal v Bratislave v miestach dnešnej Železnej studienky, Ausperg podmaršala zastrelil."

Hádka medzi uhorským grófom Abrahámom Nemešom a pruským kniežaťom Karolom Maxom Lichnovským vo viedenskom mestskom kasíne vyvrcholila jedno skoré ráno 26.marca osudného roku 1866, v Sade Janka Kráľa, súbojom. Obaja pricestovali z Viedne do Bratislavy prvým ranným vlakom a ubytovali sa v hoteli U zeleného stromu [dnešný Carlton]. Krátko po príchode si u čašníka objednali dva fiakre a vydali sa na miesto súboja rôznymi smermi, aby zmiatli políciu. Gróf bol ťažko ranený výstrelom súbojovej pištole a 30. marca 1866 zomrel.

Súboje v Sade Janka Kráľa
Duel je svojim spôsobom druh sebaobrany, "panskou či dôstojníckou sebaobranou". Duelant bránil podľa vtedy platných morálnych zásad "česť". Iba v prípade "urážky cti", mohol "duelu - schopný" občan vyžadovať "satisfakciu" [zadosťučinenie] výzvou na duel. Prijať túto výzvu bolo [v istých spoločenských kruhoch] nevyhnutnosť, v opačnom prípade prišlo k strate postavenia a dobrého mena. Dôvod výzvy bol niekedy banálny, napr. spor o sedadlo v divadle, i vážny, napr. nezhoda politikov v parlamente, budúci duelanti sa pred náhodným konfliktom vôbec nemuseli poznať, na mieste sporu si vymenili vizitky a podmienky súboja za nich dohodol ich zástupca, sekundant. Častokrát sa podarilo svedomitému a rozvážnemu sprostredkovaniu sekundanta spor urovnať a rozvadené strany zmieriť.

Tam, kde spor zasiahol príliš hlboko a kde nebolo vyhnutia - prehovorili zbrane. Sekundanti oboch sporných strán sa mohli v prípade ľahkej urážky dohodnúť o tom, že súboj sa bude konať "do prvej kvapky krvi", v prípade ťažkej urážky až kým sa jeden zo zúčastnených stane neschopným boja. Rozhodovali o mieste súboja, na základe vyjadrenia lekára o neschopnosti duelanta ďalšieho boja, podpisovali vyhotovený súbojový protokol a pod. Ak sa sekundanti nedohodli na podmienkach súboja, rozhodovala čestná rada.

V spomenutej štúdii "Dôstojnícke súboje v Uhorsku (1850 – 1914)" je uvedené: "Najmä Bratislava bola obľúbeným miestom súbojov, kam dochádzali aj duelanti z Viedne. Okrem zachovania väčšej anonymity to malo svoju logickú príčinu v tom, že v Rakúsku previnenia proti paragrafom príslušného zákona týkajúceho sa súbojov sa hodnotili prísnejšie a dodržiavali sa pregnantnejšie, než v Uhorsku. Súbojové príručky odporúčali vykonať súboj vo väčšom meste aj s ohľadom na to, že v prípade zranenia tu boli väčšie možnosti na záchranu života."

Ako taký duel v Sade Janka Kráľa, prípadne na Železnej studienke prebiehal? Duel mal presné pravidlá a postupy, tzv. "súbojový kódex" alebo "kódex cti", ktorý je možné prirovnať k samurajskému morálnemu kódexu "bušido". Súboja sa mohol zúčastniť iba "vyvolený", duelu - schopný občan [šľachtic, dôstojník, akademicky vzdelaný človek], rovnako privilegovanou vrstvou boli v Japonsku samuraji. Zhromaždili sa tajne, za ranného úsvitu, duelanti, každý mal dvoch sekundantov, a nesmel chýbať ani lekár. Najstarší alebo najskúsenejší zo sekundantov bol zvolený za rozhodcu a priebeh súboja riadil.

Najčastejšou súbojovou zbraňou boli pištole a šable. Pri šabli sa vyskytovalo menej vážnych zranení, cieľom zásahu bolo väčšinou predlaktie ruky držiacej zbraň a boj sa zastavil, hneď ako sa objavila krv jedného z duelantov [ak tak bolo vopred dohodnuté]. Súboj šabľou mal dve formy - mohli sa používať seky a body zároveň alebo, so zbraňou, ktorá mala zaoblený hrot, iba seky. Duel s pištoľami bol oveľa nebezpečnejší, cieľom bola hlava alebo trup. Strieľalo sa [maximálne 3 výstrely] z pevného miesta [duelanti stáli na fixnej vzdialenosti 15 až 100 krokov] alebo "avance" [protivníci kráčajúci jeden proti druhému sa mohli priblížiť až na 15 krokov od seba]. Najextrémnejšou formou bolo, keď antagonisti na seba vystrelili "nad vreckovkou".

Súboj pištoľami "nad vreckovkou"
Sekundanti nabili iba jednu zbraň, druhú nie, jeden zo sekundantov chytil obe pištole, každú do jednej ruky, a skryl za chrbtom. Duelanta, ktorý vyhral los a mal prvý právo výberu zbrane, sa spýtal: "Pravá alebo ľavá ruka?" Po obdržaní pištole sa protivníci postavili proti sebe pevne uchopiac na diagonálne protiľahlých koncoch vreckovku, natiahli kohútik pištole, ktorá smerovala hlavňou hore, a čakali na pokyn rozhodcu, tlesknutie rukou. Po povele súčasne namierili a vystrelili. Strela vyšla len z jednej hlavne...

Nutná obrana cti
Vojenský zákonník c.k.armády poskytol dôstojníkovi nebezpečnú výsadu, "nutnú obranu cti" v náhodnom konflikte, legálnym použitím šable. O tom svedčí prípad z roku 1898 viedenského účtovníka Leopolda Levina a poručíka Kalbasu slúžiaceho v Bratislave. Jedného dňa sa Levinova manželka prechádzala po parku, spoločníkom jej bol práve Kalbasa. Manžel ich zbadal, a poručíka v žiarlivosti napadol. Poručík, v zmysle "nutnej obrany cti" dôstojníka c.k.armády, ihneď vytasil šabľu a pokúsil sa útočníka zraniť. Levin bol skúsený bitkár, poručíkovi zbraň "vykrútil" z ruky a zlomil na dve polovice. Konflikt mal zákonitú dohru, súboj pištoľami v Bratislave. Mladý dôstojník bol smrteľne zranený. Leopolda Levina polícia zadržala, po krátkom čase ho však prepustili. 

Americký súboj
Rakúsky dôstojník, majster a neskôr riaditeľ zemskej šermiarskej školy v Prahe, Gustav Hergsell mladší, v súbojovej príručke z roku 1897 [http://www.gutenberg.org/files/54438/54438-h/54438-h.htm] spomína i súboj na nože, ktorý nazýva "americký súboj" a uvádza ho skôr ako atypický "exotický" duel, ktorý nespadá pod pôsobnosť súbojového kódexu.

Rencontre aka ruvačka
Niekedy dve dôstojnícke horúce hlavy tasili šable už na mieste sporu, bez svedkov, v tomto prípade nešlo o legálny súboj, ani v očiach verejnosti, ani podľa zákona. G.Hergsell, vo svojej súbojovej príručke, pre takúto "dôstojnícku ruvačku" používa francúzsky výraz "rencontre".

Knieža prímas Ján Černoch proti súbojom
Až do začiatku 20.storočia civilné súdy v monarchii, najmä tie uhorské, ignorovali zákony, ktoré zakazovali súboje a trestným postihom bola častokrát iba formálna "gavalierska" väzba. V samotnej Bratislave sa duelant niekedy ani nemusel obávať trestného stíhania políciou, preto môžeme o Bratislave hovoriť ako o "súbojovom raji". V Bratislave a Budapešti  [v uhorských mestách s najväčším počtom súbojov v druhej polovici 19.storočia] osoba s povesťou duelanta mala rešpekt a úctu miestnej smotánky, nesmela chýbať na žiadnej spoločenskej akcii a tlač o nej často písala. Preto najmä mladí dôstojníci sa snažili osobnú prestíž vydobyť súbojom a priam ho vyhľadávali.

Po roku 1900 sa ale verejná mienka začala meniť a stúpajúci odpor voči duelom viedol k vzniku uhorskej "Krajinskej ligy proti súbojom". Na tento celoeurópsky proces mal veľký vplyv španielsky infant princ Alfonso de Bourbon, ktorý pôsobil na hlavy štátov, aby presadzovali zrušenie alebo aspoň obmedzenie tohto druhu riešenia otázok osobnej cti. V chýrniku [rubrike drobných zvestí] Slovenských novín zo dňa 28.2.1914, ktoré vychádzali v Budapešti, sa uvádza, že "Krajinská liga proti súbojom" pri príležitosti tragického duelu nadporučíka Štefana Hajdu začala akciu proti súbojom a požiadala významnú uhorskú osobnosť knieža prímasa Jána Černocha [https://sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Černoch], aby túto akciu zahájil, s čím on súhlasil.

Na Slovensku sa súboje neodohrávali len v Bratislave, ale i v iných mestách, napríklad v Prešove a Nitre. Vo Wikipedii [https://sk.wikipedia.org/wiki/Duel] sa uvádza: "Ako pozostatky na tieto súboje ostali aj na území dnešného Slovenska pamätníky. Jeden takýto pamätník sa nachádza na Cemjate v meste Prešov, ktorá sa nachádza na kopci menom Zabíjaná. Pomenovanie Zabíjaná vzniklo tak, že v 19.storočí si toto miesto vyberala šľachta a dôstojníci ako miesto pištoľových duelov. Zabíjaná je aj pamiatka na miesto, kde sa 8.januára 1881 uskutočnil historikmi zaznamenaný posledný pištoľový súboj miestnych uhorských šľachticov, pri ktorom zahynul barón Luzsenszky. Dokonca je na tom mieste aj informačná tabuľa a starý neudržiavaný, takmer 130 - ročný kamenný pamätník."  

Luigi Barbasetti
Šerm šabľou existoval v monarchii v rôznych podobách, ako súbojová šabľa [po skončení súbojovej éry zanikla], športová šabľa [existuje dodnes], vlastnú metodiku mala c.k.armáda. Azda najväčším znalcom šable v Rakúsko - Uhorsku bol taliansky učiteľ šermu Luigi Barbasetti, ktorý prišiel do Viedne na jeseň roku 1894 a ako pomerne neznámy mladík otvoril šermiareň [pod názvom Union Fecht - Club existuje i dnes] v St.Annahof. Škola si vybudovala skvelé renomé medzi viedenskou smotánkou a stalo sa módou "šermovať u Barbasettiho". Jeho štýl šable prevzala c.k.armáda do svojej metodiky. Mal slávneho majstra, Giuseppe Radaelliho. Učiteľskú profesiu L.Barbasetti začal v rímskej škole "Scuola Magistrale", kde pôsobil v rokoch 1885 až 1891. Neskôr presídlil do Terstu, tu na turnaji zaujal schopnosťami šermiarov z Viedne, ktorí ho prehovorili, aby zmenil pôsobisko. Vo Viedni vyučoval šerm až do roku 1915. Podobne ako G.Hergsell mladší, Barbasetti bol znalcom súbojov, vydal knihu "Kódex cti" a dával konzultácie či núdzové lekcie klientom núteným sa biť v súboji.

24 hodín do začiatku súboja
Ak jeden z duelantov bol súbojovým novicom, bez predchádzajúcej znalosti streľby/šermu, mal možnosť požiadať o odklad súboja [napr. 24 hodinový], ktorý mu umožnil navštíviť súbojového konzultanta, ak išlo o šable, šermiarskeho učiteľa, ktorý mu poskytol núdzovú lekciu. Za tak krátky čas, 24 hodín, nemal možnosť začiatočník zvládnuť kompletnú metodiku šable, preto mu súbojový konzultant [učiteľ šermu] vysvetlil minimalistický spôsob ako vyviaznuť bez vážnejšieho poranenia a zároveň so cťou. Tento postup sa v praxi neraz osvedčil. Vo Viedni takým bol, ako som už spomenul, Luigi Barbasetti. V Prahe zase Gustav Hergsell mladší, a i jeho dobrý priateľ arch.Jan Heberle.

Heberleho súboje
Pražák arch.Heberle, výborný šermiar, viedol dobrodružný život duelanta, ako súbojový konzultant a sekundant neraz zachránil synom vážených pražských rodín česť, inokedy život. Sekundanti sa netešili zvláštnej priazni, a predsa boli spravidla najdôležitejšími sprostredkovateľmi. Heberle prijímal vo svojom byte návštevy, i neskoro v noci, adeptov súboja, ktorí ho žiadali, aby ich zastupoval v spore. Okamžite konal, zabezpečil druhého sekundanta, lekára, rokoval so sekundantmi soka o možnom zmierení, ak sa rozhnevaných mužov nepodarilo udobriť, o podmienkach súboja. Obstaral zbrane, našiel vhodné súbojové miesto, kam zaistil i odvoz svojho klienta. Po súboji so smrteľným koncom bol nútený na niekoľko týždňov, či mesiacov z Prahy odcestovať, aby sa vyhol prípadnému policajnému vyšetrovaniu.

Vianočné prázdniny roku 1890 spôsobili obvyklú prestávku v šerme. Ján Heberle navštívil G.Hergsella, aby si s ním o svojom zamilovanom športe aspoň pohovoril. Šermiarsky majster mu živo vysvetľuje zaujímavú fintu, pri demonštrácii sa stane nepríjemný malér, podvrtne si kotník. O dva dni dostal od majstra list, v ktorom žiada, vzhľadom na nedávne zranenie, aby mu pomohol pripraviť mladého dôstojníka k duelu. Zvyknúť ho na súbojovú šabľu a niekoľko intenzívnych pohybov. Upozornil, že mladík je úplný začiatočník "naturalista". Heberle súhlasil a v majstrovej šermiarni dal dôstojníkovi núdzovú lekciu, budúci duelant tak získal čiastočný cit pre zbraň [držanie, tvar a hmotnosť], naučil sa streh, útočiť - sekať na hlavu alebo ktorúkoľvek inú časť tela, prácu nôh [postup, ústup]. Heberle s ním neustále "driloval" sek na hlavu spojený s ústupom/skokom vzad tak, aby zvládol udržať skúsenejšieho protivníka na bezpečný dištanc. Takejto jednorázovej výuke sa v čase duelantstva vravievalo "nepravidelný šerm", na rozdiel od pravidelného, dlhoročného tréningu. Takisto mu odporučil životosprávu tesne pred súbojom, ktorý sa konal večer: "Popoludní oddychujte, dajte si studený kúpeľ, trochu slabšej kávy a nepite alkohol."

Architekt Heberle bol členom pražského Veslárskeho klubu Blesk, kde sa venoval okrem veslovania aj šermu. Tento dobrodruh a športovec, s povesťou odvážneho, čestného muža, sa po skončení súbojovej éry stal priekopníkom automobilizmu. Dokonca bol zvolený do funkcie predsedu Českého klubu automobilistov. Keď sa stal členom správnej rady známej firmy Laurin & Klement, dal svoj klubový post k dispozícii, aby snáď nemohol byť podozrievaný zo zaujatosti v prospech tohto výrobcu áut. Členovia klubu si s vďakou jeho ponuku vypočuli a pochopiteľne ju zamietli. O pánovi architektovi nikto nepochyboval. Zomrel v roku 1912.

Bratislavské zbohom súbojom
V druhej polovici 19.storočia duelantstvo v "súbojovom raji" Bratislave dosiahlo nevídaný nárast, preto spomenuté obdobie nazvali vtedajší novinári "dobou súbojovej mánie". Súbojová horúčka vrcholila v rokoch 1890 - tych, od roku 1900 duelová prax postupne zanikala a po rozpade monarchie sa nevyskytovala vôbec.

Tento článok je súčasťou dvojdielneho cyklu o starej Bratislave elegantných dobrodruhov, machrov a duelantov:
1. diel - Elegantní dobrodruhovia a machri predvojnovej Bratislavy
hliva.blog.sme.sk/c/457737/elegantni-dobrodruhovia-a-machri-predvojnovej-bratislavy.html
2. diel - Súbojová Bratislava

Zdroj: štúdia "Dôstojnícke súboje v Uhorsku (1850 – 1914)", Wikipedia

Webová stránka autora článku -- http://www.noze.hliva.sk

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Samuela Marca

Privítajte Petra Pellegriniho, náhradného človeka (píše Samo Marec)

Môžete Pellegriniho vyhnať zo Smeru, ale nemôžete Smer vyhnať z Pellegriniho.

Minúta po minúte: PCR testy odhalili vyše tisíc nakazených, pribudlo 16 úmrtí

Z 44 769 vykonaných antigénových testov zistili 919 pozitívnych osôb.

Prvá námestníčka Kováčiková odchádza z prokuratúry

Rezignáciu odôvodňuje aj útokmi na svoju osobu.


Už ste čítali?